درمان ناهمواری سطح جویدن

ناهمواری سطح جویدن دندانها میتواند باعث ناراحتیهای زیر گردد:

دندان قروچه

نا همواری مفاصل آرواره ها باعث اصلی دندان قروچه است. (زمان جویدن سایش نا مطلوبی در دندانها احساس میشود.)
درد ماهیچه های صورت ـ سردردهای صبحگاهی ـ دندان قروچه:
در پاره ای از افراد یک یا چند دندان بلند تر از اندازه مطلوب است و این باعث نا همآهنگی سطح جوندگی دندانها میشود. این امر به نوبه خود فشار به ماهیچه های صورت و آرواره ها وارد میکند که باعث درد و نا راحتی میشود.
ما با استفاده از روشهای ساده این ناراحتیها را که ریشه آن در ناهمواری دندانها قرار دارد بر طرف مینمائیم. یکی از این روشها قالب هموار کننده سطح جونده ندانها میباشد.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.