پیشگیری و پیش سازی

با کنترل سالیانه نزد دندان پزشک خود میتوانید از آسیب دیدن دندانهای خودبه موقع جلو گیری کنید.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.