پرکردن دندانها

دندانهائی که به سبب کرم خوردگی و یا زیانهای مشابه آسیب دیده اند میتوان با پر کردن ترمیم کرد. ما روشهای مدرنی را بکار میبریم که آزموده شده را پا بر جائی دراز مدت آنها تائید شده باشد. ما همچنین مواد استفاده شده در دندانهای پر شده قدیمی مانند “امالگام” را با مواد تازه که شباهت بیشتری به نمای طبیعی دندان دارد جایگزین میکنیم. ایرادهای کوچک شما را نیز ـ مثل فاصله بین دندانهای جلو ـ بر طرف میکنیم.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.