عصب کشی دندان

در میان هر دندان سالم ریشه ای هست که دارای رگهای خونی و عصبی میباشد. در پوسیدگیهای عمیق و شکستگیهای سخت دندان این ریشه میتواند بطور جدی آسیب دیده و دچار عفونت شود و یا از بین برود. در این مورد و برای اینکه بتوان دندان را حفظ کرد نیاز بر این است که دندان عصب کشی بشود.

در عصب کشی تمام ریشه دندان از رگهای خونی و عصبی آلوده به باکتری خالی شده و با مواد ویژه ای پر میشود. این درمان بدون درد بوده و در دو جلسه نزد دندانپزشک کامل میشود.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.