درمان خرناسه

خرناسه کردن میتواند مشکل بزرگی هم برای کسی که خرناسه میکند و هم برای اطرافیان وی باشد. دلیل خرناسه کردن در نا رسائی های ناحیه ابتدائی گلو نهفته است. این مشکل بر اثرو زن زیاد، استفاده از مشروبات الکلی و خستگی زیاد شدت پیدا میکند. سه راه برای بر طرف کردن این ناراحتی وجود دارد: عمل جراحی، قالب گیری و دستگاه کمکی تنفس. قالب گیری راه بسیار متداولی برای درمان این بیماریست و نتایج مطلوبی نیز در بر داشته. در مواردی که خرناسه با توقف تنفس همراه باشد نا رسائی قلب نیز نقش بسزائی دارد. در اینصورت اگر بیمار مایل باشد تست خواب مخصوصی گرفته میشود که میتواند نمایانگر حالت یاد شده باشد. قیمت بر گزاری این تست ۶۰۰ کرون است. در صورت نیاز ما میتوانیم قالب رهایی از خرناسه برایتان فراهم کنیم.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.