کشیدن دندان

هدف ما این است که دندانهای طدیعی شما را حفظ کنیم اما وقتی دندان به شدتی آسیب دیده که قابل ترمیم نیست کشیدن دندان تنها راه چاره است. در چنین مواردی ما از بی حسی موضعی استفاده کرده و برای آن گروه بیمارانی که ترس زیادی از کشیدن دندان دارند خدمات ویژه ای ارائه میدهیم.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.