دندان جوانان

اگر شما بین ۲۰ و ۲۹ سال هستید میتوانید از بیمه درمانی دندان که ۳۰۰ کرون هست اول ژوئیه هر سال برخواردار شوید. اگر یک سال از این بیمه استفاده نکنید میتوانید این مقدار را برای استفاده در سال آینده پس انداز کرده و برای یک معاینه کامل تنها ۹۵ کرون بپردازید.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.