بیمه دندانپزشکی

تمام کسانی که در سوئد زندگی میکنند از سن ۲۰ سالگی به بالا دسترسی به بیمهٔ دندانپزشکی دارند. برای آنهایی که زیر ۲۰ سال هستند خدمات دندانپزشکی رایگان است.

بیمه دندانپزشکی بر دو قسمت است: یک قسمت برای استفاده از معاینه و درمانهای پیشگیری کننده است و قسمت دیگر مربوط به زمانیست که دستمزد درمان از اندازه ویژه ای تجاوز کند. از اول ماه ژوئیه هر سال شما یک بیمه دندانپزشکی جدیدی دریافت میکنید. برای استفاده از این بیمه نیازی به فرستادن در خواست به اداره بیمه ندارید، شما میتوانید از دندانپزشک و یا از کار شناس جرمگیری دندان که به او مراجعه میکنید بخواهيد تا از این بیمه برای پرداخت قسمتی از دستمزد خود استفاده نماید.

مبلغ بیمه دندانپزشکی

این مبلغ بستگی به سن شما دارد

  • تا ۲۹ سالگی ۳۰۰ کرون در سال
  • از ۳۰ تا ۷۴ سالگی ۱۵۰ کرون در سال
  • از ۷۵ سالگی به بالا ۳۰۰ کرون در سال

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.