مراقبت از دندان

دندانهای افتاده، ردیف کردن دندانهای کج و نامنضم و زنگزدایی وسفیدکردن دندانهای زر د شده هستیم همچنین دندانهای قدیمی را که با امالگام پر شده بررسی کرده و در صورت نیاز با مواد نو جایگزین مینماییم.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.