قیمتها

سرلوحه ما کیفیت بالا و توجه به نیاز بیمار است. ما شاید ارزانترین دندانپزشک در ناحیه نباشیم، واين نیز هدف ما نیست. اما شما در ازای پولی که پرداخت میکنید درمانی دریافت میکنید که با دقت ارائه شده و برای زمان درازی دوام خواهد داشت.

قیمت ها بستگی به نیاز شما دارد. بهترین راه برای دریابی مخارج این است که برای دیدار نخست وقت بگیرید و مراجعه کنید تا ما بتوانیم قیمت درستی برای نیاز شما برآورد کنیم. قیمتها بستگی به سن، درجه درمان مورد نیاز و نوع بیمه درمانی شما دارد.

تلفن بزنید و وقت معاینه بگیرید.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.