پرداخت قسط بندی شده بدون بهره

ایده ما این است که همه باید توانایی مراقبت از دندانهای خود و دسترسی به دندانپزشک را داشته باشند. بهمین خاطر با روش پیشنهادی ما شما میتوانید دستمزد ما را در دوازده قسط ماهیانه، بدون بهره، بپردازید.

دستمزد درمان دندان شما بستگی به نیاز درمانی شما دارد. بهترین راه برای برآورد قیمت این است که شما برای یک معاینه ابتدایی مراجعه کنید تا ما بتوانیم بهای درستی را برای نیاز شما ارائه دهیم. بر آورد قیمتها بستگی به سن، درجهٔ درمان مورد نیاز، و همچنین نوع بیمه درمانی دارد. خرد سالان و جوانان زیر ۱۹ سال از خدمات دندانپزشگی رایگان برخواردار هستند.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.