ترمیم و کاشتن دندان

دندانهای آسیب دیده را میتوان به وسیله روکش، پل و یا کاشتن جایگزین کرد.

کاشتن دندان: اگر یک و یا چند دندان خود را از دست داده اید، کاشتن دندان بهترین روش جایگزین کردن آنهاست. ما با استفاده از پیچهای ساخته شده از “تیتانیوم” میتوانیم یک، چند، و یا تمام دندانهای آرواوه را باز سازی کنیم. دندانهای کاشته شده در تمام طول زندگی دوام آورده و نمای طبیعی داراست.

روکش

روکش در اصل یک دندان جدید است که فرم داده شده و روی دندان آسیب دیده سوار میشود. برای این کار ابتدا دندان آسیب دیده را ترا شیده و یک دندان تازه که به وسیله تکنیسین ویژه دندان تهیه شده به صورت روکش روی دندان تراشیده شده سوار میکنیم. نیاز به یادآوری است که ما برای این کار تنها از کارشناسان و آزمایشگاههای سوئدی استفاده میکنیم.

دندانهای مصنوعی

این شیوه در مواردی به کار میرود که استفاده از روکش و پل امکان پذیر نبوده و شما خواستار کاشتن دندان نباشید. در این صورت از دندان مصنوعی برای قسمت یا تمامی آرواره استفاده میشود. هدف از این شیوه این است که دندان مصنوعی به خوبی در دهان جایگیر شده و به آسانی کار جویدن را هموار.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.